Celou kauzou týkající se problematiky hřiště v Kaizlových sadech se průběžně stále zabýváme. Nejaktuálnější informace z května 2015 najdete zde

Začátek kauzy:

V květnu roku 2011 byl spolu s dětským hřištěm po rozsáhlé revitalizaci otevřen park Kaizlovy sady.

Na hřišti byly umístěny pouze 3 herní prvky, což bylo pro 1000 dětí do 12-ti let žijících v Karlíně nedostačující. Hřiště v této lokalitě již několik let chybělo. V projektu vybudování dětského hřiště nebyl brán zřetel na rekonstrukci bytového fondu a novou výstavbu v Karlíně, která logicky mění demografický model lokality, přičemž výrazně stoupá podíl mladých rodin s dětmi.

Vzhledem k tomu, že prosby a potřeby občanů nebyly v minulosti vyslyšeny, rozhodli jsme se kvůli posílení vyjednávací pozice založit občanské sdružení.

Po několika telefonických rozhovorech s pracovníky MČ Prahy 8, kdy jsme byli ujištěni, že má nové hřiště již svoji konečnou podobu, jsme vypsali petici, která hned v průběhu jednoho týdne získala více než 800 podpisů.

Článek v květnovém čísle časopisu Osmička na str. 12 přesně vypočítával prvky, kterými bude hřiště osazeno. Někteří z nás se osobně účastnili kolaudační schůzky s architektem a zástupci MČ Praha 8 přímo v parku. Dětské hřiště bylo projektováno jako doplněk ke kavárně a ing. architekt Maxim Turba osobně potvrdil, že řešil hřiště v rámci tohoto zadání. Nebylo tedy dostatečně promyšleno pro potřeby obyvatel Karlína a okolí.

Průběh osazování dětského hřiště herními prvky byl podrobně dokumentován na fotografiích uveřejněných na stránkách facebooku KARLÍN SOBĚ, kde je také datum pořízení fotografií.

Park byl oficiálně otevřen k 1. 5. 2011, dětské hřiště bylo slavnostně otevíráno 1. 6. 2011. Dodatečně přidávané nové prvky (skluzavka – hrad, tabule, houpadlo) byly montovány mezi 26. až 30. 5. 2011, kdy byly vytrhány žulové kostky v místě, kde měl podle původního projektu být prostor pro venkovní posezení před kavárnou. Petiční komise Městské části ve složení Ing. Jiří Janků, Ondřej Gros, Mgr. Vladimíra Ludková a Ing. Michal Šustr nám v odpovědi na námi doručenou petici vytýkali, že byla předčasná, protože dodatečné úpravy včetně rozšíření herních prvků bylo v plánu.

Velký problém tvořil také povrch hřiště – žulové kostky. V závazném stanovisku NPÚ o.p. Praha, které jsme si vyžádali k nahlédnutí, se pouze uvádí, že na stávajících komunikacích je požadováno dláždění žulovými kostkami. Na dětském hřišti je preferován mlatový povrch, vzhledem k blízkosti hřiště v sousedství nemovitých kulturních památek. Na původním hřišti však žádné komunikace nebyly, nebyl proto důvod velkou část plochy hřiště vydláždit.

V petici a při jednáních s Městkou částí Praha 8 jsme požadovali:

  • doplnění herních prvků pro předškolní děti, zvětšení plochy pískoviště
  • vybudování hracího prostoru pro děti starší 12ti let
  • vybudování veřejného WC
  • zachování školního hřiště při ZŠ Strozziho pro veřejnost
  • zrušení výjimky udělené MČ Praha 8 k Obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která umožňovala volný pohyb psů v celých Kaizlových sadech i v parku před Invalidovnou
  • zajištění trvalé ostrahy v Kaizlových sadech a parku před Invalidovnou, která bude dohlížet na udržování pořádku
  • odstranění dlažebních kostek z prostoru hřiště

V posledním roce jsme zahlceni kauzami s developery přestali tuto situaci tlačit k řešení. Ale v roce 2014 bychom rádi znovu dořešení podle nás nevyhovujícího stavu tohoto hřiště dotáhli do konce. Máme již k dispozici kalkulaci na doplnění některých námi požadovaných prvků od Tomovy parky. Jde nyní o to, jak velkou částí se na této věci bude moci a samozřejmě chtít podílet radnice, a jak velká část pak zůstane na nás. Pak přijde na řadu možná i finanční pomoc vás Karlíňáků, kterým stejně jako nám, není jedno, jak vypadá prostor v němž se pohybujeme.