Ucelená reportáž školní televize Reflegs o setkání rodičů budoucích prvňáčků s místostarostou Matějem Fichtnerem a zastupitelkou Janou Pešlovou  uskutečněném dne 30.11.2015
https://www.youtube.com/watch?v=vfEtrTZkvqo&feature=youtu.be
11. února 2016

Odpověď na náš níže uvedený dopis přišla velmi záhy. Již v pátek 5.2.. Přišla e-mailem na adresu info@karlinsobe.cz. Uveřejňujeme ji, tak jak přišla a věříme, že vše v ní uvedené bude skutečně i naplněno. Děkujeme panu radnímu za rychlé jednání. To mile potěšilo.

Vážený spolku „Karlín sobě občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně“,
V reakci na Váš přípis ze dne 3. 2. 2016 (viz příloha) sděluji odpovědi na Vámi zaslané otázky:
ad 1)
Ano, toto jednání proběhlo, bylo přijato usnesení rady městské části č. 0813/2015 ze dne 16. 12. 2015, které je k dispozici pod odkazem zde: http://praha8.cz/appo/usn/676?usn=IzO3pbxpl471pbxsh2ODZF1tTHLAHLjlUg==. Další vyčerpávající informace jsou uvedeny ve Vámi zmiňované tiskové zprávě ze dne 12. 12. 2015.
ad 2)

Jednání stále probíhají. V současné době se hledá nejvhodnější střednědobá varianta uspořádání základního školství v Karlíně a Libni ve vztahu k potřebám obyvatel městské části a možnostem, které má MČ Praha 8 jako zřizovatel základních a mateřských škol. Případná výpověď 1. KŠPA je až posledním krokem v momentě, kdy bude známa definitivní varianta.
ad 3)
Projekt půdní vestavby Lyčkovo náměstí se nachází ve fázi přípravy a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by nebylo možné jej dokončit v požadovaném čase.

Závěrem mi dovolte Vás ujistit, že na školní rok 2016/2017 je ZŠ Lyčkovo náměstí připravena, a pro rok 2016 je kapacita základních škol v Karlíně prioritou městské části v oblasti školství. Nezůstane tak pouze bezobsažným sdělením stejně jako působí petice Vašeho spolku za odtržení Karlína a jeho připojení k MČ Praha 7.

S pozdravem
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, zástupce starosty

4. února 2016

Dne 3. února 2016 byl na podatelně Úřadu MČ Praha 8 předán pro pana radního Matěje Fichtnera dopis žádající řešení situace s nedostatkem míst v ZŠ Lyčkovo náměstí pro spádové děti, které by měli nastoupit do prvních tříd ve školním roce 2016/2017. Situace se vyostřila 30. listopadu 2015, kdy na setkání rodičů budoucích prvňáčků vyplynulo, že možná mnozí z nich svoje děti do školy nedostanou.

Došlo k jednání mezi zřizovatelem školy na Lyčkově náměstí, tedy MČ Praha 8 a ředitelem školy panem Janem Kordou z něhož vzešel návrh řešení. K tomuto se právě odvolávají rodiče ve zmíněném dopise. Výsledek tohoto jednání je zveřejněn na stránkách ZŠ Lyčkovo náměstí i Městské části Praha 8.

Znění dopisu:

Vážený pane místostarosto, vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás z podnětu rodičů budoucích prvňáčků spádových na základní školu Lyčkovo náměstí, resp. v oblasti městské části Karlín.

Dovolte krátkou rekapitulaci z pohledu rodičů těchto dětí. Dne 30. listopadu 2015 se uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků se zastupiteli městské části Prahy 8, zastoupené místostarostou Matějem Fichtnerem a členkou zastupitelstva Janou Pešlovou, na této schůzce byli rovněž přítomni zástupci soukromé střední školy 1.KŠPA Praha, s.r.o. prokurista Vladimír Skalla a ředitelka školy Pavlína Ječmínková. Na tomto jednání byla většina rodičů vůbec poprvé konfrontována s faktem nedostatku míst v prvních třídách ve školním roce 2016/2017. Ze strany zástupců městské části zde bylo navrženo následující řešení této situace. Část dětí lze umístit do nově otevřeného prvního ročníku soukromé školy 1.KŠPA, která sídlí v budově bývalé základní školy v Pernerově ulici, a to na základě nájemní smlouvy s MČ Praha 8. Děti, které se nepodaří umístit v rámci spádové oblasti a 1.KŠPA pak budou moci navštěvovat základní školu Palmovka, která nejenže není spádovou školou pro oblast Karlína, ale navíc se nachází v lokalitě, kde radnice dlouhodobě řeší problém s prodejem drog a další trestnou činnost, která souvisí s množstvím heren v této oblasti a neutěšeným prostředím autobusového nádraží. Na dotaz rodičů jakým způsobem se bude o umístění dětí rozhodovat pan místostarosta Fichtner zmínil možnost losování. Již podle ohlasů rodičů na této schůzce je jasné, že toto řešení je pro většinu z nich nepřijatelné a to především z etického hlediska.

Část rodičů se dále zúčastnila 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, na kterém jeden ze zástupců rodičů interpeloval místostarostu pana Matěje Fichtnera s dotazem na řešení nedostatečné kapacity na základní škole Lyčkovo náměstí, resp. v městské části Karlín. Pan Fichtner na tuto interpelaci reagoval s tím, že dne 11. prosince 2015 dojde k plánované schůzce řešící kapacitu základní školy Lyčkovo náměstí na jejímž základě předpokládá přijetí krátkodobých a střednědobých opatření, která by za předpokladu, že to situace dovolí měla vést k tomu, že bude škola připravena přijmout všechny zájemce z řad spádových dětí. Dne 12. prosince 2015 byla následně na webových stránkách městské části zveřejněna zpráva o připravenosti základní školy Lyčkovo náměstí na spádové děti s popisem přijatých, resp. plánovaných opatření, a to pouze krátkodobých s tím, že o střednědobých opatřeních bude veřejnost včas informována.

Vzhledem k tomu, že se blíží nejen doba zápisu na ZŠ Lyčkovo náměstí (9. února 2016), ale zároveň zbývá 7 měsíců do začátku školního roku 2016/2017 žádáme o zodpovězení následujících otázek.

  1. Dne 16. prosince 2015 mělo být radou městské části projednáno navýšení kapacity základní školy, tak aby byla zabezpečena kapacita i pro prvňáčky nastupující v dalších letech. Proběhlo toto jednání a jaké konkrétní kroky byly na základě tohoto jednání uskutečněny?
  2. Nejen na jednání s rodiči dne 30. listopadu 2015, ale rovněž v rámci interpelace dne 9. prosince 2015 bylo rodiči upozorněno na nutnost znovuotevření základní školy v Pernerově ulici, kde v tuto chvíli sídlí v nájmu městské části soukromá střední a základní škola 1.KŠPA. Jelikož v rámci výhledu do dalších let a s ohledem na omezenou kapacitu ZŠ Lyčkovo náměstí vnímáme zprovoznění další základní školy v oblasti Karlína jako nutnost, žádáme o zodpovězení dotazu, zda již došlo ke krokům vedoucím k vypovězení nájemní smlouvy s 1.KŠPA, jejíž výpovědní doba je dle nájemní smlouvy č. 4/3140/2004 ze dne 1.7.2004 jeden rok od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi smluvní straně.
  3. Dále žádáme o informaci v jaké fázi se nachází projekt půdní vestavby druhého křídla ZŠ Lyčkovo náměstí, které má vést k částečnému zkapacitnění školy a které dle zprávy městské části Praha 8 má být realizováno do konce letních prázdnin.

            Závěrem tohoto dopisu bychom rádi vyjádřili přesvědčení, že se celá situace podaří vyřešit ku prospěchu těch, kterých se týká, budoucích karlínských prvňáčků, kteří dle našeho názoru mají právo navštěvovat svojí spádovou školu v blízkosti svého bydliště. Tento dopis, prosím, vnímejte jako snahu nás rodičů, kteří se snažíme vyhnout situaci, kdy bychom se měsíc před nástupem do školy dozvěděli, že se nepodaří všechny děti v rámci spádové oblasti přijmout a budeme postaveni před fakt losování. Věříme, že slova pana Fichtnera, že se kapacita základních škol v Karlíně stane pro rok 2016 prioritou městské části v oblasti školství, nezůstanou pouze bezobsažným sdělením stejně jako působí bod programového prohlášení Rady MČ Praha 8 pro období 2014 – 2018 v části 6, které zní „Rozšíříme kapacitu mateřských a základních škol v Karlíně“.

 S pozdravem

Rodiče budoucích prvňáků spádové školy Z Lyčkovo náměstí

 a

Spolek Karlín sobě občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně