Mezi historickou zástavbou Karlína, budovanou od 19. stol., má vyrůst Obytný soubor Sluncová spolu s páteřní komunikací, která propojí ulice U Sluncové a Pernerova.

V klidové zadní části Karlína pod vrchem Vítkov vyroste skleněno-železobetonová stavba, která svou výškou 7 NP nerespektuje výšku okolních staveb, zastiňuje přilehlé sportoviště, budovu školy Strozziho a nesplňuje zásadní zákonné požadavky. Územní rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 90 písm. a) a b) stavebního zákona, podle kterého stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Požadujeme, aby historické čtvrti nebyly trvale poškozovány necitlivými zásahy způsobenými mj. nepromyšleným umísťováním megalomanských staveb, jejichž hlavním smyslem a výrazem není citlivé zasazení do okolního prostředí, umožňující zachování pohody bydlení, nýbrž pouhá maximalizace ekonomického efektu. Tato stavba výrazně naruší pohodu bydlení v dané lokalitě, a neumožní vznik pohodlného bydlení pro své budoucí uživatele a vlastníky.

O prázdninách v roce 2014 byl na úřední desce Prahy 8 zveřejněn dokument  Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání, které se konalo 2. 9. 2014. Na tomto jednání Karlín sobě podal námitky proti realizaci stavby a nové komunikace spojující Karlín s Libní, která by měla sloužit také jako odlehčení často ucpaného Rohanského nábřeží. Dne 15. 12. 2014 bylo Úřadem městské části Prahy 8, stavebním odborem vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali dne 13. 1. 2015 odvolání. Na zpracování námitek přispěli na transparentní účet Karlína sobě obyvatelé Karlína a nyní sháníme finanční prostředky na odvolání a další právní kroky.

V lednu 2015 jsme požádali Nadaci Via o Rychlý grant Města z jiného těsta. Získali jsme částku 30.000,- Kč, díky které jsme mohli podniknout další kroky. Konkrétně to bylo dne 19.1. 2015 podání doplnění odvolání s uplatněním nových skutečností – novely EIA a dne 12.1. 2016 podání podnětu k vyslovení nicotnosti rozhodnutí týkajících se úpravy směrné části ÚP. Nadaci Via patří naše velké díky.

Dne 18.4. 2016 nám dorazilo rozhodnutí o odvolání, kterým MHMP ruší vydané územní rozhodnutí a věc vrací úřadu MČ Praha 8. Hlavním důvodem tohoto postupu bylo umístnění obytné budovy přes dopravní komunikaci, tedy rozpor s územním plánem.

Vizualizace obytného souboru Sluncová

Vizualizace obytného souboru Sluncová

Sluncová 4 pohledy

Vizualizace obytného souboru Sluncová

 

Situace dopravního řešení

Situace dopravního řešení