Urbanistický rozvoj lokality Rohanský ostrov

Souhlasíme se zástavbou Rohanského ostrova, požadujeme však, aby se tato děla na základě promyšleného rozvoje, ne formou řady dílčích změn územního plánu. Podporujeme vznik regulačního plánu pro toto území tak, aby byla jasně definována kvalitní veřejná prostranství a potřebná občanská vybavenost, stanovena etapizace výstavby, zaručen kvalitní a koncepční rozvoj v centrální části Prahy, který si my i naše město zasloužíme. Chceme jistotu pro nás občany, pro MČ P8, pro investora i pro hl.m.Prahu, ne nekonečné dohady v rámci dílčích změn územního plánu a následně pak v jednotlivých územních řízeních.

Území rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou od Šaldovy po Libeňský most má rozlohu 200 000m2 a bude se na něm brzo stavět – co? To se teprve uvidí.
Pozemky ve vlastnictví Hl.m.Prahy jsou na základě smlouvy o realizaci projektu k dispozici developerovi Konsorcium Rohan s.r.o. – Sekyra Group (smlouva zveřejněna zde , do vyhledávacího pole je třeba zadat číslo smlouvy ino/58/02/013719/2008).  Zveřejněna bohužel není realizační studie, která je pro zástavbu zcela zásadní, studií, resp. celou smlouvou disponuje Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a zatím ji bohužel nemáme k dispozici tak, abychom ji zde mohli prezentovat.

Základní koncepci rozvoje území si v souladu se stavebním zákonem stanovuje Hl.m.Praha územním plánem. Bohužel ještě před zahájením výstavby se ukazuje, že investor a město půjde pravděpodobně cestou nekoncepčních dílčích změn územního plánu pro jednotlivé pozemky, namísto koncepčního řešení celého území. Dne 1.12.2015 rada Hl.m.Prahy odsouhlasila pořízení úpravy územního plánu pro potřeby investora – konkrétně se jedná o navýšení koeficientu podlažních ploch v ploše OV umožňující výstavbu čtyř 10-ti podlažních solitérních obytných budov (podrobněji záměr investora na webu).

obr_3

Původní urbanistická studie

 

Podle stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Hl.m.Prahy (dále jen “územní plán“) se v dotčeném území kromě smíšených ploch, určených hlavně pro výstavbu bytů a kanceláří, nacházejí také významné plochy pro sport a rekreaci (plochy SP, SO, ZP) – jedná se o významný rekreační prostor centrální Prahy.
Stávající platný územní plán vychází z urbanistické studie Maniny – Dolní Libeň – Invalidovna (A+R system s.r.o., r. 2004). Na základě této studie se mělo jednat o významnou rozvojovou plochu určenou pro stavby celoměstského a nadměstského významu s tím, že při stanici metra Invalidovna měl být situován významný centrální veřejný prostor se vstupy do objektů a vazbami k rekreačním plochám. Do území měl být vybudován bezbariérový přechod přes ul. Rohanské nábřeží a to v úrovni Kaizlových sadů a Invalidovny.

obr_2

Platný územní plán

Jaká je současná situace? V některých ohledech se zdá původní koncept řešení území již překonaný, současný urbanismus Prahy směřuje spíše k větší hustotě zástavby v centrálních částech města, k úrovňovému pohybu chodců v území. Naopak základem řešení se z dnešního pohledu jeví veřejná infrastruktura (zejména koncepční řešení veřejných prostranství a potřebná občanská vybavenost). Tím spíše je nutno řešit území jako celek, pokud v něm chceme něco měnit, nikoliv se vydávat řadou dílčích změn.
Kromě územního plánu je zásadním vodítkem výstavby Realizační studie. Realizační studie má dvě varianty – jedna je v souladu se stávajícím platným územním plánem a počítá i s blíže nespecifikovanými stavbami pro sport a menší hustotou zástavby, druhá v území navrhuje v podstatě pouze kanceláře a byty a počítá s větší hustotou zástavby. V současné chvíli nejsou dle našich informací MČ P8 ani Hlavní město Praha žádným způsobem dohodnuti s investorem na výstavbě potřebné veřejné občanské vybavenosti a hrozí, že celá zástavba tohoto území bude pouze komerčního charakteru tj. kanceláře, byty a několik luxusních obchodů a restaurací v parteru budov. Jak docílit koordinovaného rozvoje území s vytvořením kvalitních veřejných prostranství a vybudováním potřebné veřejné občanské vybavenosti? Optimálním řešením se jeví regulační plán. Regulační plán totiž vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury (dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejná prostranství). Součástí regulačního plánu může být etapizace výstavby a také požadavek na plánovací smlouvu, lze mnohem lépe definovat hlavní obrysy zástavby (stavební čárou, upřesněním výšky objektů) a případně upřesnit funkční využití oproti územnímu plánu.

Foto z místa v současnosti:

CIMG0010 CIMG0014 CIMG0015 CIMG0020 CIMG0021 CIMG0025