9.10.2013

Nejčerstvější informace o vývoji této kauzy najdete v článku na našem webu:
http://www.karlinsobe.cz/soucasna-nevesela-situace-v-kauze-saldova-12/

28.11.2013

V Šaldově ulici 12 stojí velmi cenný funkcionalistický dům arch. Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma (stavěl ing. Josef Blecha) z let 1933-4 (Stavebníkem byla fa Aero). Budova je součástí obytného bloku domů, tvořící obytný dvůr. Budova nezabírá celý pozemek na kterém stojí, mezi ní a sousedním domem v obytném bloku je proluka. A ve dvoře jsou samostatně postaveny skladové prostory. Celý blok stojí (dle územního plánu hl. m. Prahy) v území čistě obytném, tzn. , že nová výstavba musí obsahovat minimálně 90% poddíl bydlení). Majitel – firma jménem Šaldova 12 (se sídlem na Žikově, více těžko dohledat), se rozhodl budovu dostavět do veškerých možných (i nemožných) směrů – výšky, šířky, hloubky, a nově zastavět svůj pozemek na kterém budova stojí a který z části tvoří společný dvůr ze 100%. (Nástavba, přístavba, zastavění volné plochy ve dvoře, podzemní garáže). Náplní nově vzniklého hybridního objektu mají být převážně kancelářské prostory, podzemní garáže, v posledním patře nástavby stávající funkcionalistické budovy několik bytů a blíže nespecifikované prostory v posledním patře budovy ve dvoře, volně spojené se pochozí střechou, s možným využitím např. jako zahradní restaurace uprostřed jinak výhradně obytného bloku domů.

Nově navržené přístavby, dostavby a nástavby:

  • nejsou v souladu s územním plánem – převažuje funkce kancelářských prostor. Majitel má vydané nepravomocné stavební povolení, které tento nesoulad s územním plánem pomíjí z důvodu vyjímky, kterou majitel opatřil kvůli výhradám účastníku řízení běhěm sloučeného územního a stavebního řízení. V této výjimce stojí, že výjimka z územního plánu platí pro objekt na pozemku Šaldova 12, což je stávající kancelářská budova z let 1933-4. Stavební úřad si to, ale bohužel vykládá jako výjimku pro navrhovaný objekt.
  • nedodržují zákonem stanovené odstupy staveb – budovy ve dvoře mají mít dle OTPP odstup od okolních budov minimálně 20 metrů a stavebník si až po vydání stavebního povolení (z důvodů odvolání účastníků řízení) zažádal o výjimku z odstupů staveb na 7 metrů. Stavební úřad bez rozumného odůvodnění ze stany žadatele přesto řízení o výjimce zahájil, a i přes nesouhlas majitelů (majitelé 75% nemovitostí bylo proti) výjimku povolil. Jako jedno z mnoha odůvodnění proč ji povolil stavební úřad uvádí, že vybudováním vysoké zdi vedle domu se zvýší soukromí obyvatel tohoto domu.
  • mají počet parkovacích stání v podzemních garážích skoro 3x vyšší, než ukládá příslušná pražská vyhláška (jako minimum), z čehož lze usuzovat , že v budoucnu tyto prostory budou moci sloužit jako pronajímatelné garáže, jejichž zplodiny budou dýchat obyvatelé čistě obytného bloku domů, kde většina ložnic je umístěných směrem do dvora.
  • zastíní protější budovy tak, že byty v 2NP v těchto objektech přestanou mít vyhovující osvětlení a ze současných bytů se tak stanou nebytové prostory a značně klesne jejich cena. Majitelé dotčených bytů žádali stavebníka aby doložil studii osvětlení , ten ji ale neměl, tak si ji nechali vypracovat sami a předložili ji jak stavebníkovi a stavebnímu úřadu. Stavebník si pak nechal zpracovat studii u jiné firmy, která tvrdí, že vše je v pořádku a po navýšení funkcionalistické budovy se naopak světelné podmínky protějších bytů zlepší, a to z důvodu „vysoké odrazivosti nové fasády“. Stavební úřad bere jako platnou pouze studii stavebníka.

V současné době již více než rok leží na Magistrátu odvolání majitelů protějšího domu proti územnímu a stavebnímu povolení a těžko říci, kde momentálně leží odvolání proti výjimce z odstupů staveb, které bylo na Magistrát prostřednictvím stavebního úřadu P8 podáno na jaře tohoto roku.

Současný stav z ulice:

saldova 12 nyní z ulicestavajici stav z ulice2

Projekt z ulice:

Saldova 12 z ulice navrhstavajici stav ze dvora

 

stavajici stav ze dvora Projekt ze dvora:

Saldova 12 ze dvora navrh