Tato kauza je velmi obsáhlá a chcete-li se v ní zorientovat, počítejte s tím, že vás to bude stát trochu času. Aby ale přece jenom orientace byla trochu snadnější, budeme se snažit sem do horní části článku umísťovat krátkou informaci o aktuálním stavu.

Aktualizace 27. ledna 2016

Vzhledem k zintenzivnění ruchu na pozemku AFI KS podal urgenci k žalobě v souvislosti s ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM O UMÍSTĚNÍ STAVBY. V tuto chvíli nejsou dostupné informace, jaké práce na pozemku probíhají. Snažíme se zjistit účel této činnosti.
Pár fotek ze současného stavu zde /cily-ruch-na-afi-placku/

Aktualizace březen 2015

Karlín sobě podal žalobu v souvislosti s ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM O UMÍSTĚNÍ STAVBY k Městskému soudu v Praze.

Aktualizace k 5. únoru 2015

Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby na MHMP znovu zamítnuto. CHYSTÁME DALŠÍ ŽALOBU

Aktualizace k 22. srpnu 2014

Článek k přečtení zde: OBČANSKÁ INICIATIVA  USPĚLA S ŽALOBOU PROTI VÝSTAVBĚ ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA

Aktualizace k 23. prosinci 2013

23. prosince 2013 na stavební odbor Úřadu MČ Praha 8 jsme podali Námitky proti žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dle dostupné dokumentace jsme přesvědčeni, že se naprosto zřejmě nejedná o změnu stavby před jejím dokončení ale o naprosto odlišný a ve všech parametrech změněný projekt. Takto významné přepracování nelze považovat za „změnu stavby před jejím dokončením“ ale je o takovémto projektu naprosto nutné vést nové správní řízení v plném rozsahu a bez zkrácených lhůt. V opačném případě nelze jinak, než chápat celé správní řízení za zmanipulovaný pokus o krácení práv některých účastníků a tedy správní řízení vedené v rozporu se zákonem 500/2004 Sb. v příslušných ustanoveních, především v bodě rovnosti jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu požaduje z a m í t n u t í žádosti.

29. června 2013 K obvodnímu soudu podána správní žaloba proti zamítnutí MHMP našeho odvolání proti vydanému Územnímu rozhodnutí.

Stop výstavbě AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA

Jedná se o nezávistlou občanskou iniciativu, která vznikla v únoru 2012 a je tvořena koalicí občanských sdružení Rodiče Smysluplné školy o.s., Karlín sobě, občanské sdružení pro lepší život v pražském Karlíně o.s. a Klubu Divoké matky. Vznikla jako reakce na požadavek investora o zahájení územního řízení o „Změně územního rozhodnutí pro stavbu AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE“ a to na pozemku ohraničeném ulicemi Pernerova, Korybutova u paty Vítkova. Jedná se o celkem velkou parcelu na níž už ale od roku 2002 existuje stavební povolení pro stavbu objektu Crystal. Touto změnou by došlo ke změně projektu na současnou navrhovanou podobu AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA. S touto stavbou nesouhlasí značná část obyvatel Karlína.

Záměr předpokládá výstavbu velké administrativní budovy pro 2000 lidí v těsném sousedství Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí. Občané Karlína tento záměr v prezentované podobě považují za zcela nepřijatelný z řady důvodů:
–    nevhodné funkční využití pro téměř výhradně klidovou a obytnou část Karlína,
–    nevhodné umístění takovéto stavby v těsném sousedství Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí,
–    zvýšení dopravní zátěže v problémově dostupné části Prahy a tím i zhoršení kvality ovzduší v geograficky navíc problémově větratelné části Prahy s výrazným dopadem na obyvatele a zejména děti základní a mateřské školy,
–    nevyřešený způsob parkování osobních automobilů v současné naprosto nevyhovující dopravní situaci Karlína, kdy pro 2000 lidí v navrhované stavbě je určeno pouze 300 parkovacích míst,
–    zásadní zhoršení bezpečnosti školních dětí během dne, kdy kromě cesty do školy a cesty domů musí žáci docházet do sousední školy v Molákově ulici na obědy a část dětí i na hodiny tělocviku, protože tato rodiči vyhledávaná a uznávaná škola nemá vlastní jídelnu a ani velkou tělocvičnu,
–    nevhodné architektonické řešení, které nerespektuje výjimečný urbanistický charakter tohoto místa, které je součástí městské památkové zóny Karlín,
–    nepochopitelná vstřícnost k zájmům developerů při postupných úpravách platného Územního plánu HMP, kdy byl zcela opomíjen zájem obyvatel, hodnota místa a kvalita života.

Na pozemku, kde má být realizována výstavba AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE došlo v období 1999 – 2008 k postupné změně míry využití území. Prostor byl původně s ohledem na okolí a další souvislosti určen pro zástavbu o užitné ploše maximálně cca 9 100 m2. Navrhovaná stavba má využitou podlažní plochu více jak trojnásobnou (29 606 m2). Dále se z původní podmínky minimálně 20% bytové zástavby postupnými změnami přes výhradně obytné využití stává prostor pro 80% administrativy a 20% obchodních ploch. Tento stav umožnila mimo jiné Rada MČ P8 v roce 2008 odsouhlasením využití území jako specifického,pro zcela výjimečné případy, a to bez jakéhokoliv dalšího zdůvodnění.V roce 2011 navíc Rada MČ P8 odsouhlasila návrh na změnu typu využití území z obytného na administrativní při zachování této specifické a předimenzované míry využití. 14. 2. 2012 bylo odborem výstavby úřadu MČ P8 zahájeno územní řízení o „Změně územního rozhodnutí“.
Celý tento projekt Národní památkový ústav odmítl, ale památkový odbor MHPM ho přesto bez problém schválil.

Jako reakce vznikla zmíněná koalice podpořena spontánní peticí „Proti výstavbě AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE“ (d pod elektronickou a tištěnou verzí petice bylo podepsáno cca 2500 obyvatel převážně z Karlína).

Důležité je vidět celou kauzu v kontextu nejbližšího okolí, kdy největší problém vidíme v konfrontaci s blízko stojící budovou školy. Škola na Lyčkově náměstí vznikla v rámci bytové výstavby nového Karlína v roce 1906 jako urbanistická, architektonická a zároveň i duchovní dominanta tohoto prostoru.
Obyvatelé Karlína prostor kolem školy vnímají velmi citlivě jako bezpečné a klidné místo pro své děti a jejich vzdělávání. Zřejmě i proto se po dlouhé době od povodní v roce 2002 spontánně aktivizovala řada občanů, kteří chtějí vyjádřit svůj názor a zásadní nesouhlas s uvedeným záměrem. Nebráníme se smysluplnému využití pozemku, které však musí být funkčně, hmotově, urbanisticky a architektonicky adekvátní danému místu a mělo by respektovat i jeho genia loci.

Občanům Karlína naprosto schází jakákoli veřejná diskuse s MČ o dalším rozvoji a budoucnosti této specifické městské části Prahy 8. Město Praha nevyužilo jedinečného místa bývalého Rohanského ostrova pro zkvalitnění života obyvatel Prahy a obětovalo ho pro rozvoj centrální části města. O to více je nepochopitelné, proč mají vyrůstat další administrativní centra uvnitř klidových a obytných částí, které pro město a kvalitu života v daném místě nepřinášejí žádný užitek ale spíše problémy. Celou tuto záležitost tak považujeme za selhání jednotlivců na úseku státní správy i samosprávy.

Absolutně jsme nesouhlasili s vyjádřením tiskové mluvčí Prahy 8 Heleny Šmídové, kdy 20. 3. 2012 pro média uvedla: „Doplnění bytové výstavby administrativou může být přínosem. Lokalita přes den ožije.“ Její vyjádření považujeme za profesionální selhání. Aniž by se ona či kdokoli jiný hlouběji seznámili s problematikou místa a s námitkami občanů Karlína, její vystoupení vyznělo paradoxně spíše jako obhajoba plánů developera než pochopení a obhajoba zájmů občanů Karlína. Domníváme se, že by se MČ od vyjádření své mluvčí v této věci měla distancovat a snažit se hledat dialog s občany. Považujeme za absurdní, aby občané a jejich zastupitelé stáli proti sobě.

Koalice výše zmíněných subjektů začala vyvíjet aktivity, které měli za cíl dosažení transparentní veřejné
diskuse nad budoucností tohoto významného prostoru v lokalitě, kde jejich členové žijí.Nejhlasitější protest se uskutečnilformou benefičního koncertu přímo v Karlíně 22. dubna 2012.I na základě těchto aktivit došlo v rámci veřejného zasedání zastupitelstva ke změně přístupu Rady MČ Praha 8, kdy Rada přislíbila se znovu zabývat tímto
problémem. Výsledkem této snahy byla revokace jejího původního souhlasu se záměrem. Nicméně, jednalo se spíše o politické gesto, než o skutečnou snahu v tomto směru něco zlepšit. Rada už v této kauze dále nepodnikla žádné relevantní kroky, které by vedly ke zvrácení rozhodnutí, ani se nepřipojila k našemu odvolání.
V roce 2012 bylo plánováno zorganizování veřejné diskuse se zástupci samosprávy MČ Praha 8,investora a veřejnosti. Došlo však pouze ke schůzce s investorem, která však nedospěla k žádnému výsledku. Koalice prostřednictvím Karlín sobě podala odvolání k vydání územního rozhodnutí na MHMP. Po téměř roce nám bylo zasláno zamítavé stanovisko vůči němuž jsme podali správní stížnost. Celá kauza je tedy v tuto chvíli ve fázi byrokratického boje. Investor však musí na pozemku vyvýjet určitou aktivitu, aby nepropadlo stavební povolení. Proto zde již proběhlo v průběhu let od vydání stavebního povolení v roce 2002 sanace pozemku, stavba protihlukových stěn, rekonstrukce kapličky a nejaktuálněji archeologický průzkum.

Administrativní budova má totiž vyrůst na pozemku Karlínského vojenského hřbitova, který byl založen kolem roku 1732 jako farní hřbitov pro veterány nedaleké Invalidovny. …“Později sloužil i pro pražskou vojenskou posádku. Byla sem svážena těla padlých v různých bitvách za válek o rakouské dědictví v polovině 18. století, nejvíce však za napoleonských válek po bitvách u Drážďan a u Chlumce na konci srpna 1813. Šlo o stovky až tisíce mrtvých.
Navíc tu v prostoru dnešních ulic Pernerova a Korybutova již v roce 1784 vznikl hřbitov pro pražské německé a později i české evangelíky. Spočinuli zde i členové zámožnějších rodin. „Již v roce 1821 byl hřbitov přeplněn, ale přesto zde nalezli poslední odpočinek vojáci padlí v Praze za nepokojů v červnu 1848. V roce 1866 zde bylo pohřbeno téměř 300 pruských vojáků zemřelých za okupace Prahy,..“Pět let před koncem 19. století byl hřbitov zrušen a ostatky měly být přeneseny na jiné hřbitovy, zejména na Olšany. Jak už to však v našich končinách bývá, práce byla vykázána, ale udělána jen zčásti. Na Olšany údajně putovalo asi jen pět tisíc těl. A mezi nimi ostatky filozofa a kněze Augustina Smetany či historika a spisovatele Pavla Josefa Šafaříka. Pozůstatky stovek bezejmenných vojínů různých národností, jak ukázal současný archeologický výzkum, však zůstaly na místě doposud.“     Po likvidaci hřbitova v roce 1905 vznikla na jeho místě obecní zásobní zahrada. Později byly pozemky využity pro stavbu továrních objektů strojírny Breitfeld, Daněk a spol. – následně ČKD.Tovární haly s dieselagregátem umístěném ve hřbitovní kapli zde stály až do 90. let 20. století.

I vzhledem k těmto skutečnostem jsme připraveni v protestu pokračovat a pokusit se dostat do fáze, kdy bude pozemek využit ku spokojenosti všech stran.

Odkazy k materiálům souvisejícím s touto kauzou:
Facebookový profil iniciativy:
https://www.facebook.com/StopAfi?fref=ts

Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha 8 na jaře 2012:
https://www.facebook.com/StopAfi/posts/230354897079155

Petice:
http://www.petice24.com/proti_vystavb_afi_karlin_business_centre

Na místo existuje stavební povolení z roku 2002 s tímto projektem:
http://www.karlin.cz/reference?id=23

Pak byl „meziprojekt“ díky němuž dostali specifický koeficient, který jim umožňuje postavit mnohem větší a objemnější věc, který by se nám líbil, ale vlastně ho neměli nikdy v plánu uskutečnit.

http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTU4OV9pbmZPem5hbURPQ18xLnBkZg/PHA589_infOznam.pdf

Nejnovější projekt na pozemek:
http://eu.afi-g.com/Projects/AFIKarlinBusinessCenter/Pages/default.aspx?SourceURL=/Projects/Pages/default.aspx

Revokace rozhodnutí RAdy MČ Praha 8
http://www.regiony24.cz/12-153643-praha-8-odvolala-sve-rozhodnuti–uz-nesouhlasi-s-projektem-afi-karlin-business-centre

Jak se s daným prostorem poprat je možné také najít. Existují velmi zdařilé návrhy studentů FA ČVUT, které ve většině případů k místu přistupují citlivě a nikoliv prostě jenom vyždímat maximum.
http://kuzemenskysynek.blogspot.cz/search/label/2011%20zimn%C3%AD%20semestr%20odevzd%C3%A1n%C3%AD%20|%202011%20winter%20reviews

Divoce proti AFI:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440658715960338.123826.223716337654578&type=1

Reportáž o kauze v ČT
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/212411023000422/ (17:47)

Také se sem tam v tisku objevili nějaké ty zprávičky:
http://www.prazskypatriot.cz/motyli-kridla-nad-karlinem-budi-vasne/
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/526256_234504769997501_735295328_n.jpg
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/547833_177261665736488_1605440274_n.jpg
http://praha.idnes.cz/v-karline-odhalili-hroby-vojaku-z-doby-marie-terezie-fyh-/praha-zpravy.aspx?c=A131116_2000900_praha-zpravy_bur

chodili jsme na veřejné projednávání a argumentovali a argumentovali

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467194183306791.127637.223716337654578&type=1)