STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „KARLÍN SOBĚ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA LEPŠÍ ŽIVOT V PRAŽSKÉM KARLÍNĚ“

 


článek I – Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: ”KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně” (dále jen ”sdružení”);
 2. Sídlem sdružení a kontaktní adresou je: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 – Karlín
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky, celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

článek II
 – Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 • ochrana přírody a krajiny v lokalitě Karlína
 • posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů Karlína
 • ochrana karlínských kulturních památek
 • získávání informací o zahajovaných řízeních týkajících se lokality Karlína
 • zavedení rezidentních parkovacích stání pro obyvatele Karlína
 • bezpečný a čistý Karlín, především přidělením okrskářů k jednotlivým oblastem Karlína;
 • ochrana přírody a krajiny v lokalitě Karlína
 • posílení spolupráce s Městskou policií pro její preventivní činnost  u školských zařízení a dětských hřišť, v ulicích a v parcích Karlína;
 • monitorování míst, na kterých se vyskytují občané obtěžující své okolí;
 • možnost využití časopisu „Osmička“ také pro vyjádření názorů občanů této městské části;
 • zamezení volného pobíhání psů v lokalitě Kaizlových sadů;
 • doplnění herních prvků, odstranění dlažebních kostek a instalace veřejného WC na dětském hřišti v Kaizlových sadech;
 • vybudování veřejně přístupného hřiště pro míčové hry a jiné volnočasové aktivity na území Karlína;
 • zlepšení komunikace s úřady městské části Prahy 8.

článek III – 
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být pouze fyzická osoba starší 18 let
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká
  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  • úmrtím člena sdružení;
  • zánikem sdružení.
 5. Člen má právo
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů činnosti sdružení.
 6. Člen má povinnost
  • dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; svou činností naplňovat cíle sdružení;
  • platit členské příspěvky jsou li stanoveny a to nejpozději do 31. 5. běžného roku.

článek IV
 – Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • výbor a předseda sdružení
 • revizor sdružení

článek V
 – Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  • volí výbor sdružení a revizora;
  • přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

článek VI – 
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.
 3. Výbor sdružení
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti na další rok.
 4. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná jménem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

článek VII – 
Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

článek VIII – 
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

článek IX – 
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.