PRAHA MÁ NOVÉ URBANISTICKÉ KONCEPCE
TÝKAJÍ SE I KARLÍNA.
POJĎTE SE S NIMI SEZNÁMIT.
POJĎTE SE PODÍVAT DO BUDOUCNOSTI.
DISKUTOVAT O TOM, CO CHCETE. VYJÁDŘIT SE.
CO KARLÍN POTŘEBUJE. JAK BY SE VÁM LÍBIL.

Zveme vás k veřejné debatě, zabývající se současnou i budoucí podobou veřejných prostranství a městské zeleně v Karlíně. Tato debata by měla mezi lidmi vyvolat zájem o problematiku, řešenou v celoměstském měřítku dokumenty, vydanými Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Jedná se konkrétně o Manuál tvorby veřejných prostranství a Koncepci pražských břehů. Cílem je ukázat, jak je možné tyto dokumenty a v nich popisované principy využít ke zkvalitnění života v Karlíně.

Termín: středa 10. 9. 2014 od 18:00
Místo konání: Divadelní sál DDM Karlínské Spektrum na Karlínském náměstí 316/7

Debata bude logickým vyústěním cyklu komentovaných vycházek KARLÍN Z VODY ZROZENÝ za historickým i současným vývojem Karlína, které probíhali na jaře tohoto roku a měli mezi lidmi velký ohlas.

Po krátkém úvodním představení základních témat a souvisejících dokumentů se bude dále pokračovat v debatě na jednotlivá, níže uvedená, témata. Debatu vždy uvede krátká prezentace, představující historický vývoj i současnou (neuspokojivou) podobu řešených lokalit. Samotná debata se bude týkat nápadů na možné změny daných lokalit, jejich budoucí podobu, využití a způsoby jak zkvalitnění veřejných prostranství dosáhnout. Pozváni jsou kromě karlínských obyvatel také zástupci Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, městské samosprávy, veřejného i soukromého sektoru.
Výsledky debaty budou na závěr krátce shrnuty a poslouží jako podklad pro chystanou anketu mezi obyvateli Karlína a materiál, prezentovaný následně nově zvolenému Zastupitelstvu MČ Praha 8.

PROGRAM:

18:15 UVÍTÁNÍ (Karlín Sobě)

18:20 KARLÍN VČERA, DNES A ZÍTRA (Petr Kučera)

18:30 MANUÁLTVORBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (IPR Praha)

1. BLOK / 1. PŘÍBĚH

18:40 POD OBLOUKY VIADUKTU (Petr Kučera, IPR Praha)

18:55 DEBATA

19:05 PAUZA

2. BLOK / 2. PŘÍBĚH

19:10 NA BŘEHU ŘEKY (Petr Kučera, Přístav 18600)

19:30 KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ (IPR Praha)

19:40 DEBATA

20:00 PAUZA

3. BLOK / 3. PŘÍBĚH

20:10 SKRYTÝ POTENCIÁL (Petr Kučera, Univerzita Karlova)

20:30 SHRNUTÍ

20:40 ZÁVĚR

Tématické okruhy:
01 | Veřejný prostor – revitalizace Negrelliho viaduktu, kultivace Pobřežní a Sokolovské
02 | Karlín a řeka – přístup k pobřeží, městský park, lávky přes Pobřežní
03 | Skrytý potenciál – využití Invalidovny a bývalých kasáren pro vzdělávací a kulturní účely

Příběh první: Pod oblouky viaduktu
Negrelliho železniční viadukt, mimochodem druhý nejstarší most v Praze, představuje mimořádnou technickou památku, jejíž význam Karlín zdaleka přesahuje. Až do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy a dobový tisk jej hrdě nazýval římským dílem 19. století. Svému účelu slouží dodnes a tvoří neodmyslitelnou vstupní bránu do Karlína. V současnosti se chystá jeho generální rekonstrukce, která začala již před lety uvolněním mostních oblouků od dodatečných vestaveb. Tyto prostory slouží spolu s okolím jako nahodilé parkoviště a plocha nikoho. Nabízejí však možnost vytvořit zde živé veřejné prostranství, jehož specifickou hodnotu a atmosféru by opravený viadukt spoluvytvářel. Jak by tento prostor měl vypadat a čemu by měl sloužit ? Co by jste zde chtěli dělat ?

01_Pod oblouky viaduktu

Příběh druhý: Na břehu řeky
Historie Špitálska i Karlína je úzce spjata s řekou Vltavou. Po celá staletí představovala hrozbu v podobě ničivých povodní, ale také dopravní tepnu a pohon pro zdejší mlýny a živnosti. V 19. století byl Karlín přístavním městem a z jeho přítomnosti těžily zdejší průmyslové podniky, městská pokladna i místní hostince. Následující století však staleté vazby přetrhalo. Přístav byl zrušen a zasypán, říční koryto regulováno a přeloženo blíže k Holešovicím. Četné ostrovy zanikly a jejich plochu zabrala v posledních letech nová zástavba, oddělená od Karlína proudem automobilů v Pobřežní ulici. Jak je možné tuto novodobou bariéru překonat a znovu navázat ztracené vazby s řekou ? Jakou podobu by mělo mít karlínské pobřeží a jak by jste se zde chtělí cítit ?

02_Na břehu řeky

Příběh třetí: Skrytý potenciál
Veřejná prostranství jsou podlahou města a výrazně se uplatňují v jeho celkové kvalitě a vnější vizuální podobě. Jejich uspořádání, fungování a veškeré prvky vybavení mají velký vliv na fungování přiléhajících staveb, které tvoří stěny veřejného prostoru. Platí to i obráceně. Vnitřní náplň přiléhajících staveb ovlivňuje fungování veřejného prostoru, neboť určuje jeho uživatele i návštěvníky. Nevyužité chátrající stavby prostor degradují, představují ale také jeho skrytý potenciál. V historickém Karlíně jsou hned dvě takové stavby či spíše rozlehlé areály, kterou jsou navíc vysoce hodnotné z hlediska památkové péče a důležité pro zachování paměti místa. Jedná se o bývalou vojenskou Invalidovnu a karlínké kasárny, patřící stále ještě státu. Jak by mohly být tyto jedinečné stavby využity, například pro potřeby Univerzity Karlovy ? Co by přítomnost vysoké školy pro Karlín znamenala a může tyto stavby získat město ?

03_Skrytý potenciál

 

VAŠE ÚČAST BUDE PŘÍNOSEM.
NENECHTE O KARLÍNĚ ROZHODOVAT BEZ VÁS!

Akci pořádá KARLÍN SOBĚ a Prampouch o.s. ve spolupráci s architektem Petrem Kučerou.

Odkazy na důležité dokumenty, abyste mohli přijít již se základními informacemi:

MANUÁL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ

 

 Zvláštní poděkování patří DDM Karlínské Spektrum za zajištění prostor pro realizaci akce!

1128984_141353_Logo_DDM_HMP_Karlinske_namesti

 

Projekt je realizován v rámci grantu Mluvme spolu za finančního přispění fondu T-Mobile.

Logo T-Mobile Fond logo_1